» موافقت با تخفیف شهریه دانشجویان آسیب دیده از کرونا