» ترامپ با لحنی طعنه آمیز ، بلومبرگ را به مبارزه طلبید !