» دبیرکل سازمان ملل خواهان برقراری آتش بس فوری در شمال غرب سوریه شد