» صوفی: نیاز مردم مشاهده تلاش ارکان حاکمیت برای رفع مشکلات است